MENU

Congress Information

Committee

Organizing Committee

Chairman

Jiunn-Lee Lin

CEO

Charles Jia-Yin Hou

Vice CEO

Chia-Ti Tsai

Treasurer

I-Chang Hsieh

Scientific Committee

SC Chairman

Kou-Gi Shyu

SC Vice-chairman

Hung-I Yeh

Member(Listed in alphabetical order of English Last Name)

Chung-I Chang

Jen-Ping Chang

Kuan-Cheng Chang

Min-Ji Charng

Chen-Huan Chen

Jaw-Wen Chen

Shih-Ann Chen

Wei-Jan Chen

Wen-Jone Chen

Yih-Sharng Chen

Ying-Hwa Chen

Zhih-Cherng Chen

Jun-Jack Cheng

Shu-Meng Cheng

Wen-Jin Cherng

Chern-En Chiang

Chuen-Wang Chiou

Kuan-Ming Chiu

Pao-Hsien Chu

Morgan Mao-Young Fu

Charles Jia-Yin Hou

I-Chang Hsieh

Kai-Sheng Hsieh

Chih-Hsin Hsu

Nai-Wei Hsu

Shoei K. Stephen Huang

Chung-Lieh Hung

Ta-Chuan Hung

Juey-Jen Hwang

Wen-Chin Ko

Wen-Ter Lai

Chii-Ming Lee

Wen-Lieng Lee

Meng-Huan Lei

Yi-Heng Li

Hsin-Yueh Liang

Chang-Chyi Lin

Fen-Chiung Lin

Lian-Yu Lin

Lung-Chun Lin

Ping-Yen Liu

Shen-Chang Lin

Shoa-Lin Lin

Tsung-Hsien Lin

Hung-Shun Lo

Matthew Huei-Ming Ma

Ju-Pin Pan

Wayne Huey-Herng Sheu

Ta-Chen Su

Cheng-Dao Tsai

Cheng-Ting Tsai

Chia-Ti Tsai

Liang-Miin Tsai

Wei-Chuan Tsai

Kwo-Chang Ueng

Chao-Hung Wang

Chun-Chieh Wang

Ji-Hung Wang

Jou-Kou Wang

Kuang-Te Wang

Shoei-Shen Wang

Tzung-Dau Wang

Chau-Chung Wu

Chiung-Jen Wu

Jing-Ming Wu

Jiunn-Ren Wu

Mei-Hwan Wu

Tsu-Juey Wu

Yen-Wen Wu

Yih-Jer Wu

Wei-Shiung Yang

Hsueh-Wei Yen

Wei-Hsian Yin